Vanaf 1 januari 2019 zal Bart Gooren Psychomotorisch kindertherapeut de hulpverlening aan kinderen, jongeren, ouders en het gezin multidisciplinair invullen vanuit de praktijk Ridder Florian Kindertherapie.

In deze praktijk zijn werkzaam: Bart Gooren, psychomotorisch kindertherapeut, kindercoach. Maxi Lambermon, orthopedagoog, psychosociaal therapeut, ouder- en gezinstherapeut. Ilona Pessers, kindertherapeut, psychosociaal therapeut, kindercoach. Lindy van Dongen, creatief kindertherapeut, kindercoach.

"Wie ik ben?"

Mijn naam is Bart Gooren (1984). Na het afronden van de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik gewerkt met kinderen, jongeren en jong volwassenen met uiteenlopende problematieken in diverse woon- en behandelvormen. In deze tijd is de behoefte gegroeid om kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling te begeleiden bij hun specifieke hulpvragen. De erkende driejarige post-HBO opleiding tot Psychomotorisch kindertherapeut van Stichting Le bon Départ sloot hierop perfect aan. Ik heb deze opleiding in 2012 dan ook met succes mogen afronden. Binnen een instelling voor jeugdzorg én in het centrum Le Bon Départ te Breda heb ik daarna uitgebreide ervaring opgedaan als therapeut. Vanaf januari 2017 tot en met december 2018 ben ik verbonden geweest aan Joris en de Draak Kindertherapie en heb ik vanuit mijn eenmanszaak met de nodige ervaring en veel plezier het team van Joris en de Draak Kindertherapie Orthopedagogiek Systeemtherapie versterkt. Vanaf 1 januari 2019 zal Bart Gooren Psychomotorisch kindertherapeut de hulpverlening aan kinderen, jongeren, ouders en het gezin multidisciplinair invullen vanuit de praktijk Ridder Florian Kindertherapie. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij als kleine praktijk laagdrempelig zijn en toch gebruik kunnen maken van een veelzijdigheid in aanwezige disciplines. Juist hierdoor zijn we in staat om steeds opnieuw met een dubbele blik te onderzoeken waarom moeilijkheden een probleem geworden zijn, wat er speelt bij het kind en hoe zijn omgeving hierop inspeelt.

Ridder Florian Kindertherapie

We gebruiken het dialoogmodel om te komen tot een werkbare overeenstemming over probleemdefiniëring, verwachtingen en doelen van een behandeling. Juist deze methodiek tijdens intake en observatiefase, waarin ouders en de kinderen betrokken zijn, geeft eenduidigheid over vraag, doel en mogelijkheden, waardoor de insteek van samenwerkende hulpverleners in het traject op één lijn ligt en de verwachting en samenwerking tussen hulpverleners en hulpvragers (het kind, de ouders, het gezin en soms op verzoek van de ouders de school) op deze lijn loopt.

 • Ofwel in mooie woorden geformuleerd: “we hebben oog voor kind-specifieke factoren en voor wat rondom het kind gebeurt, we pakken gelijkwaardig kind-specifieke problemen aan en invloeden vanuit relaties met het kind, we onderzoeken waarom een probleem een probleem geworden is, en schakelen tussen het individu en het samenspel van iedereen die betrokken is bij het kind. We helpen mensen duidelijk met elkaar en met zichzelf te communiceren, waardoor ze zichzelf en de ander beter begrijpen en kunnen overbrengen wat ze nodig hebben en ontdekken wat en hoe ze kunnen veranderen om samen zelfsturend en zelfstandig verder te gaan.”

 • Hoe doen we dit concreet:
  Hoe doen we dit concreet:

  We starten met een intakegesprek met de ouders, of indien dit nodig is met beide ouders apart. In dit gesprek brengen we o.a. globaal de hulpvraag, geschiedenis, gezinsgeschiedenis, individuele anamnese in kaart. Aansluitend vindt er een exploratief traject plaats waarin altijd ouder(s) en kind samen onderzocht/ geobserveerd wordt. Dit resulteert in het vaststellen van de hulpvraag en het probleem achter die hulpvraag, zowel kindgericht als opvoedings- en gezinsgericht, met daaraan gekoppeld doelen en behandelingsstrategie: het hulpverleningsplan. Daarna vindt de warme overdracht plaats naar de betrokken behandelaars bij het betreffende kind, ouders en gezin (en indien door ouders gewenst de school).

 • Privacyverklaring
  Privacyverklaring

  De privacyverklaring wordt bij aanmelding verstrekt aan de ouders/verzorgers van de cliënt. Door het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst gaan zij akkoord met deze verklaring. | De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. We verwerken: voor- en achternaam; adres; (mobiel) telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; BSN-nummer, Beschikkingsnummer, Productcategorie, Productcode zoals door de gemeente gecommuniceerd in de ‘Toewijzing Jeugd-ondersteuning’; Data zoals vermeld in de ‘Toewijzing Jeugd-ondersteuning’ (of data van de behandelingen); (Een korte omschrijving van de behandeling. Bijv. pmkt/speltherapie/creakindertherapie , intake of evaluatiegesprek etc.); (De kosten van het consult). | De praktijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: voorbereiden van de uit te voeren diensten; bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; afhandelen van betalingen; informeren over wijzigingen in onze diensten. | De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijftien jaar volgens de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. | De praktijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. | De praktijk heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw kind, neem dan contact met ons op. Dan zal deze worden verwijderd. | Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- klikgedrag op de website. Deze informatie zal worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. | Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website gaat gebruik maken van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bart Gooren. | Wanneer u schriftelijk verzoekt op het recht op inzage, correctie en verwijdering van eigen gegevens bieden wij binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken. | Indien u wenst uw verleende toestemming in te trekken verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken. | U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie
  Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie

  Bart Gooren is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie, aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), sinds 1 januari 2009 met lidnummer 6039. Tevens ingeschreven bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met lidnummer 304070R.